5275

Gründung der Norbert-Burgmüller-Gesellschaft
Düsseldorf e.V. - Die Gründerväter am
Grab des Komponisten (v.l. Professor Oskar
Gottlieb Blarr, Alfred Lessing, Prof. Peter Christoph Runge)